Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký File đính kèm
1 11/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
2 10/NQ-HĐND Nghị quyết miễm nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
3 27/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
4 26/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung và phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
5 25/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
6 24/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
7 23/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
8 22/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trân khu dân cư thục hiện Cuộc vận động... 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
9 21/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nôi dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn
10 20/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy đinh mức chi đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố trực thuộc thực hiện 31-05-2019 Vũ Văn Hoàn

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn