Truy cập nội dung luôn
02138.876.460
|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THÀNH PHỐ Lai Châu

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày xuất bản 17-05-2019 Ngày hết hạn 15-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Nghị Quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban MTTQ tỉnh và Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo NQ Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo NQ Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN tỉnh, Ban Tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 01-06-2019 Ngày hết hạn 01-06-2019

Tải về Xem các góp ý

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019

Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 - laichau@chinhphu.vn